Bookworms reviews is my book review blog. I am an avid reader. I like to read a lot .Fiction, non-fiction , self help, biography, poems, stories, history . I read by mood and moment , no preferences just current mood that drives my reading,

ते बालपण मला परत दे

No comments


ते बालपण मला परत  दे
ते निर्भिन्तेने वागणं ,
ते आई-बाबा माघे लागणं,
ते आईच्या लाळात हासणं,
ते बाबांच्या खांदावर बसणं .
तो घोडागाडी चा खेळ दे ,
ते समय ,ती घडी ,तो वेळ दे ,
ते खिलखिळून हसणारे शन दे ,
ते सत्य बोलणारे मन दे ,
चालतांना पडून उठन्याच्या तो धाडस दे,
आईच्या कुशीत घेतलेला तो आळस दे ,
फुलासारखा कोमल तो देह दे ,
ती भाऊ -बहिणी बरोबर केलेली ती लडाई दे ,
ती स्वयंपाक-घरावर केलेली चढाई दे ,
ती डब्यातून चोरून खाललेली किशमिश-काजू दे , 
नंतर आई कडून पडलेली ती छळी छमाछम वाजू दे,
खेडण्यात जाणार तो दिवस दे ,
पूर्ण झोपेच्या त्या रात्री दे ,
मदमस्त राहणारे ते मन दे ,
शक्य असेल तर मला परत बालपण दे .......

- पवन मोरे
,

No comments :

Post a Comment